2014

கற்றனைத் தூரும் அறிவு

சிங்கப்பூர் – மல்லிகார்ஜுன் – பொதுவான கிருபை

தனி மனிதன் சமூகமாகிறான்

முதல் கோணல், முற்றும் கோணல்

மரித்தும் இன்னும் பேசுகிறார் – ஜோன் நொக்ஸின் 500வது நினைவாண்டு

எல்லாம் நன்மைக்கே! யாருக்கு?

சமீபத்தில் நான் கேட்ட பிரசங்கம்

சில சமயங்களில் சில நூல்கள் – 3

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s