2015

கேட்டுப்பார்க்க வேண்டிய கேள்வி
அர்த்தமுள்ள தாழ்மை
கருத்துச் சுதந்திரமும் அச்சுறுத்தலும்
இந்தியாவின் மகளும் விடியாத இரவும்
தேவனில்லாமல் மறைந்த தேசபிதா – சிறகிழந்த சிட்டுக்குருவி – வீசாத விடுதலைக் காற்று
சிற்றெறும்பும் கட்டெறும்பும்
சட்டையை விற்றாவது புத்தகங்களை வாங்கு
எதை, எப்படி வாசிப்பது?
ஏமி கார்மைக்கல்: சாம்பலுக்கு அழகூட்டிய சாதாரண மங்கை
ஏமி கார்மைக்கல்: ஒரு மதிப்பீடு
முழுமையான சீர்திருத்தத்தை நோக்கி
தொமஸ் வொட்சனின் ‘மனந்திரும்புதல்’
அர்த்தமுள்ள கிறிஸ்மஸ்
எங்கும் தண்ணீர் மயம்
திரும்பிப் பார்க்கிறேன்

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s