ஸ்ரீலங்கா

திருமறைத்தீபம் இதழைப் பெற்றுக்கொள்ள ஸ்ரீ லங்காவிலுள்ளவர்கள் தொடர்புகொள்ள வேண்டிய முகவரி:

டியாகிறைசிஸ் புக் சர்விஸ்
19, இராஜசிங்க வீதி,
கொழும்பு,
ஸ்ரீலங்கா.  தொலைபேசி: 0112503519

ஆசிரியர் வெளியிடும் கிறிஸ்தவ தமிழ் இலக்கியங்களைப் பெற்றுக்கொள்ள ஸ்ரீ லங்காவிலுள்ளவர்கள் தொடர்புகொள்ள வேண்டிய முகவரி:

மில்டன் மஸ்குறங்கே,
25 ஷூ ரோடு,
கொழும்பு 13,
ஸ்ரீலங்கா.
தொலைப்பேசி: 2345654
கைப்பேசி: 0722818296

திருமறைத்தீபம் இதழைத் தொடர்ந்து பெற விரும்புபவர்கள் கீழ்வரும் படிவத்தை பூர்த்திச் செய்யவும். தமிழ் யூனிக்கேட் முறையிலோ ஆங்கிலத்திலோ உங்கள் தகவல்களைக் கொடுக்கலாம்.

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s