ஸ்ரீலங்கா

திருமறைத்தீபம் இதழைப் பெற்றுக்கொள்ள ஸ்ரீ லங்காவிலுள்ளவர்கள் தொடர்புகொள்ள வேண்டிய முகவரி:

டியாகிறைசிஸ் புக் சர்விஸ்
19, இராஜசிங்க வீதி,
கொழும்பு,
ஸ்ரீலங்கா.

ஆசிரியர் வெளியிடும் கிறிஸ்தவ தமிழ் இலக்கியங்களைப் பெற்றுக்கொள்ள ஸ்ரீ லங்காவிலுள்ளவர்கள் தொடர்புகொள்ள வேண்டிய முகவரி:

மில்டன் மஸ்குறங்கே,
25 ஷூ ரோடு,
கொழும்பு 13,
ஸ்ரீலங்கா.
தொலைப்பேசி: 2345654
கைப்பேசி: 0722818296

திருமறைத்தீபம் இதழைத் தொடர்ந்து பெற விரும்புபவர்கள் கீழ்வரும் படிவத்தை பூர்த்திச் செய்யவும். தமிழ் யூனிக்கேட் முறையிலோ ஆங்கிலத்திலோ உங்கள் தகவல்களைக் கொடுக்கலாம்.