புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள பிரசங்கங்கள் – மார்ச் 2016

ஆடியோ பிரசங்கங்கள்

1. பரிசுத்தம்

பரிசுத்தம் (பாகம் – 1)
பரிசுத்தம் (பாகம் – 2)
பரிசுத்தம் (பாகம் – 3)
பரிசுத்தம் (பாகம் – 4)
பரிசுத்தம் (பாகம் – 5)
பரிசுத்தம் (பாகம் – 6)
பரிசுத்தம் (பாகம் – 7)
பரிசுத்தம் (பாகம் – 8)

2. கர்த்தர் எனக்குக் கன்மலை

3. இயேசுவை நிராகரிப்பது மிகப் பெரிய தவறு

வீடியோ பிரசங்கங்கள்

1. இயேசுவை நிராகரிப்பது மிகப் பெரிய தவறு

2. கர்த்தர் எனக்குக் கன்மலை

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s