மனந்திரும்புதல் (ஆடியோ)

போதகர் பாலா அவர்கள் அன்மையில் பிரசங்கித்த பிரசங்களின் ஆடியோ பதிவுகள்.

மனந்திரும்புதல் – தொமஸ் வொட்ஸன்
01. அறிமுகம்
02. எங்கே போய்விட்டது மனந்திரும்புதல்?
03. மனந்திரும்புங்கள்
04. மாய்மால மனந்திரும்பதல்
05. மாய்மால மனந்திரும்புதல் – ஜோன் கல்ஹூன்
06. மனந்திரும்புதல்: மாம்சத்தின் கிரியையா, கிருபையின் கனியா?
07. யார் மனந்திரும்ப வேண்டும்?
08. தொடரவேண்டிய மனந்திரும்புதல்
09. மனந்திரும்பதலும் மனத்தாழ்மையும்
10. பாவத்தின் பாவம்
11. பக்திக்குரிய துக்கம்
12. பாவ அறிக்கை செய்தல்
13. தேவனுக்கேற்ற வெட்கம்
14. பாவத்தை வெறுத்தல்
15. பாவத்தைவிட்டு விலகுதல்
16. இன்றே, இப்பொழுதே, மனந்திரும்புங்கள்

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s