வாசகர்களே!

வணக்கம் வாசகர்களே! மறுபடியும் ஒரு புதிய இதழை உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறேன். முதலில், இதழாசிரியரான என்னோடு, இதழ் பணியில் இணைந்து தொடர்ந்து உழைத்துவருபவர்களுக்கு என் நன்றிகள். அத்தோடு, இந்தப் புதிய வருடம் உங்களனைவருக்கும் புத்துணர்வூட்டும் ஆசீர்வாதமான வருடமாக அமைய கர்த்தர் கிருபை பாராட்டட்டும். கர்த்தரின் கிருபையிலும், ஞானத்திலும் நீங்கள் மேலும் அதிகமாக வளரவும், உயரவும் இந்த இதழும் இதற்கு முன் வந்திருக்கும் இதழ்களைப்போலவே துணைபுரியட்டும்.

Continue reading