தொடரட்டும் சீர்திருத்தம்

தொடரட்டும் சீர்திருத்தம்

தொல்லைமிகு இவ்வுலகில்

முங்கவன் தாழ்பணிந்து

தூயதிருமறை பயின்று

சிங்கமென மார்புயர்த்தி

சீரற்ற வழிபோக்கி

அன்பு, அறம், தாழ்மை

அனைத்தும் அடங்கப்பெற்று

தொடரட்டும் சீர்திருத்தம்

தொல்லைமிகு இவ்வுலகில்

Continue reading