கர்த்தர் கட்டியெழுப்பும் திருச்சபை

கர்த்தர் கட்டியெழுப்பிக்கொண்டிருக்கும் சபையின் பல அம்சங்களை விவரமாக வேதபூர்வமாக ஆராய்ந்து வருகிறோம். இக்கட்டுரைகள் சபைக் கோட்பாடுகளை முழுமையாக விபரிப்பதை நோக்கமாகக் கொள்ளாது. இன்றைய சூழ்நிலையில் பலராலும் அலட்சியப்படுத்தப்படும் திருச்சபையின் வாழ்வுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் இன்றியமையாத அம்சங்களை மறுபடியும் கிறிஸ்தவ வாசகர்களின் நினைவிற்குக் கொண்டுவருவதையே பெரு நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அவ்வகையில் பல முக்கிய அம்சங்களைத் திருமறையின் துணையுடன் இதுவரை ஆராய்ந்தோம். இவ்விதழில் திருச்சபையின் வாழ்வுக்கும் வளத்துக்கும் அத்தியாவசியமான இன்னுமொரு அம்சத்தைக் கவனிப்போம்.

Continue reading