திருமறைத்தீபம் குழந்தைப் பருவத்தைக் கடந்து

திருமறைத்தீபம் குழந்தைப் பருவத்தைக் கடந்து நான்காவது வருடத்தில் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிறாள். எப்படி வளர்வாளோ, இவளை வளர்த்தெடுக்க நம்மால் முடியுமோ என்றெல்லாம் ஐயம் கொண்டிருந்த எம்மை வியப்பில் ஆழ்த்தி நன்றாக வளர்ந்து வருகிறாள் தீபம்.

அவளுக்கு வண்ணச்சட்டை போட்டால் என்ன என்று கேட்டு பல வாசகர்கள் எழுதியிருந்தார்கள். அவர்களது உள்ளம் குளிர இவ்வருட முதல் பத்திரிகையின் அட்டையை வண்ணத்தில் வெளியிடத் தீர்மானித்துள்ளோம்.

Continue reading

போல் யொங்கி சோவின் நான்காவது பரிமாணம்

போல் யொங்கி சோ உலகிலேயே மிகப் பெரிய சபையான கொரியாவின் யொய்டோ பூரண சுவிசேஷ சபையின் போதகர். டாக்டர் பீட்டர் மாஸ்டர்ஸ், யொங்கி சோவின் இறையியற் கோட்பாடுகள் வரலாற்றுபூர்வமான கிறிஸ்தவத்தைவிட்டு விலகி நிற்பதாகக் கூறுகிறார். யொங்கி சோவின் போதனைகள் புத்த மதத்தையும், யோகப் போதனைகளையும் தழுவியவை. அந்நிய மதங்களைத் தழுவிய ஆபத்தான போதனைகளை யொங்கி சோ தொடர்ந்து போதித்து வருகிறார். இது அவரது போதனைகளை விளக்கும் இறுதிக் கட்டுரை.

போல் யொங்கி சோவின் நான்காவது பரிமாணம்

போல் யொங்கி சோவின் நான்காவது பரிமாணப் போதனைகளைத் தொடர்ந்து ஆராய்ந்து வருகிறோம். கடந்த இதழில் நான்காவது பரிமாணத்திற்குள் எவ்வாறு உள்ளிடுவது என்று யொங்கி சோ விளக்கும் அபத்தத்தைப் பார்த்தோம். வேதத்தில் காண முடியாத போதனைகளுக்கு வேத விளக்கம் கொடுத்து ஒன்றுமறியாத அநேக அப்பாவிகளைத் தொடர்ந்து அவர் ஏமாற்றி வரும் செயலையும் பார்த்தோம். இவ்விதழில் தொடர்ந்து அவரது முக்கியமான போதனைகளைப் பார்ப்போம்.

Continue reading

வரலாற்று கிறிஸ்தவத்தின் பாதையில் . . .

அற்புதங்களையும், அடையாளங்களையும் நாடி ஓடும் கூட்டம் இன்று குறைந்தபாடில்லை. இயேசு கிறிஸ்துவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அற்புதங்களையும், அடையாளங்களையும் விட வேறு எதையும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் என்று சொல்லியும்கூட அவற்றைத் தொடர்ந்து அடைய வேண்டும், அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அவை எங்கு நடக்கின்றன என்று தேடியலையும் மனிதர்கள் கூட்டம் உலகெங்கும் தொடர்ந்து காணப்படுகின்றது. பங்கு பங்காகவும், வகைவகையாகவும் ஆதியில் பேசிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் இறுதியாகப்பேசித் தனது தெளிவானதும், முடிவானதுமான வார்த்தையை நமக்குத் தந்துள்ள போதும் அது போதாது, அதற்கு மேலும் வேண்டும், அவர் நம்மோடு நேரடியாகப் பேசினால்தான் உண்டு என்று முரட்டுப் பிடிவாதத்துடன் முரண்டு பிடிக்கும் கூட்டத்திற்கும் குறைவில்லை.

Continue reading

கிருபையின் போதனைகள்

இதுவரை கிருபையின் போதனைகளின் முக்கியமான அம்சங்களில் கீழ்வரும் அம்சங்களை விபரமாகப் பார்த்தோம்.

1. கடவுளின் இறைமை அல்லது சர்வ ஏகாதிபத்தியம்,

2. பாவத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மனிதனின் உபயோகமற்ற நிலை,

3. கிறிஸ்துவின் பரிகாரப்பலி.

இவ்விதழில் இவற்றில் இறுதி அம்சமான கடவுளின் முன்னறிவைக் குறித்துப் பார்ப்போம்.

Continue reading

ஸ்பர்ஜன் சிந்திய சில சிந்தனை முத்துக்கள்!

“பிரசங்கத்தைக் கேட்கிறவர்களின் அழிவே பயங்கரமானால் பிரசங்கிக்கிறவர்களின் அழிவு அதைவிட பயங்கரமானதல்லவா?”
-ஸ்பர்ஜன்-

போதக ஊழியம்

மெய்யான தாழ்ச்சி – நிபுணனான இசை அறிஞன் ஒருவன் ஒரு வீணையை எடுத்து வாசிக்கும்போது சில தந்திகளில் இராகம் தவறுகிறதென்று கண்டால் உடனே நிறுத்தி விடுவான். அப்படியே பரிசுத்த ஆவியானவரும் சிலருடைய ஆத்துமாக்கள் வஞ்சகமும், திருக்கும், இரு மனமும் உள்ளவைகளாக இருக்கின்றனவென்று காணும்போது அவைகளில் கிரியை செய்கிறதில்லை. கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் வஞ்சகத்திற்கு துணை நிற்கமாட்டார். சில ஊழியக்காரர் சில உபதேசங்களைத் தாம் விசுவாசியாவிட்டாலும் சபையாரின் நிமித்தம் பிரசங்கிப்பதுண்டு. அப்படிச் செய்கிறவர்கள் மகா ஈனமான அடிமைகளைவிட இழிவானவர்கள். நாம் வஞ்சக பிரசங்கிகளாக இராதபடி தேவன் நம்மைக் காப்பாராக.

Continue reading

வியாக்கியானப் பிரசங்கம்

“பிரசங்கத்திற்கான செய்தி எப்பொழுதும் நேரடியாக வேதத்திலிருந்தே தோன்ற வேண்டும். நாம் ஒரு செய்தியை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அதை நிருபிப்பதற்கான வசனங்களை வேதத்தில் தேடிப் பார்க்கக் கூடாது.”
-மார்டின் லொயிட் ஜொன்ஸ்-

வியாக்கியானப் பிரசங்கம்
Expository Preaching

போதகர்கள் எவ்வாறு பிரசங்கம் செய்ய வேண்டுமேன்று போதிக்கும் அநேக நூல்கள் ஒரு சிறு நூலகத்தை நிரப்புமளவுக்கு ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் வேதபூர்வமான வியாக்கியானப் பிரசங்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவை ஏராளம்.

எல்லா கிறிஸ்தவ அனுபவங்களுக்கும் கோட்பாடுகளே அடிப்படையாக உள்ளது. கோட்பாடுகளை அடித்தளமாகக் கொண்டு அமையாத கிறிஸ்தவ அனுபவம் நிலத்தில் புதைக்கப்படும் வெட்டப்பட்ட ஒரு மலரைப் போன்றதாகும். அது வெகு சீக்கிரத்தில் அழிந்து விடும். கோட்பாடுபூர்வமான வியாக்கியானப் பிரசங்கம் வேதபூர்வமான அனைத்து பிரசங்கங்களுக்கும் அடித்தளமாக இருப்பது மட்டுமன்றி, அவற்றின் சரீரமாகவும் உள்ளது. கிறிஸ்தவ கோட்பாடுகள் கிறிஸ்தவத்தைப் பற்றிய சத்தியத்தைத் தவிர வேறில்லை. வேதம், எல்லா வேதவாக்கியங்களும் போதிப்பதற்கு நன்மையாயுள்ளன என்று கூறுகின்றது.

Continue reading