ஆசிரியரிடமிருந்து . . .

இன்று தமிழ் மக்கள் மத்தியில் கிறிஸ்தவம் என்ற பெயரில் வேதத்தின் அதிகாரத்தை நிராகரித்து நடந்து வரும் கூத்துக்களைப் பலரும் வெறுக்கத்தான் செய்கிறார்கள். இவற்றிற்கெல்லாம் அடிப்படைக் காரணம் என்ன என்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் கர்த்தருடைய நியாயப்பிரமாணத்திற்குத் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை அநேகர் கொடுக்க மறுப்பதுதான் என்பதைப் புரிந்து கொள்ளலாம். பத்துக்கட்டளைகளுக்கும் நமக்கும் எந்தவித சம்பந்தமுமில்லை என்பது போல் வீட்டிலும், வெளியிலும், சபையிலும் அநேகர் நடந்துவரும் போக்கை நாம் பார்க்கிறோம். பத்துக் கட்டளைகளை நிராகரித்துவிட்டு பரிசுத்த வாழ்க்கையை நம்மால் வாழ முடியாது என்ற உண்மையே அநேகருக்கு உரைப்பதில்லை. இதற்கு சபைத்தலைவர்களும்கூட விதிவிலக்கல்ல.

Continue reading

உப்பு தன் சாரத்தை இழந்தால்! – மொரிஸ் ரொபட்ஸ்

உப்பு தன் சாரத்தை இழந்தால்!

மொரிஸ் ரொபட்ஸ்

பலருக்கும் பரிச்சயமான புதிய ஏற்பாட்டின் மலைப்பிரசங்கத்தில், இயேசு கிறிஸ்து தனது மக்கள் இவ்வுலகத்தில் உப்பாயிருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார் (மத்தேயு 5:13). கிறிஸ்தவர்கள் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டுமென்றும், அவர்கள் தங்களுடைய குணாதிசயத்தால், இயற்கையாகவே அழுகிப்போகும் தன்மை கொண்ட சமுதாயத்தை அழுகாமல் காப்பாற்றுகிறார்கள் என்றும் இயேசு சொல்கிறார்.

கிறிஸ்தவர்கள் மற்றவர்களைவிட வேறுபாடானவர்கள். மற்றவர்கள் தங்களுடைய செயல்களால் சமுதாயம் மோசமடைந்து, மிகக்கீழான நிலைக்குப் போவதற்குக் காரணமாயிருக்கும்போது, கிறிஸ்தவர்கள் இதற்கு எதிர்மாறானதைச் செய்து சமுதாயத்தை உயர்த்துகிறார்கள். தங்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னுதாரணமாக இருந்தும், தங்களுடைய சாட்சியின் மூலமும் சமுதாயத்தின் ஒழுக்க உயர்விற்கும் ஆன்மீக உயர்விற்கும் காரணமாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள், பாவத்தினாலும், சுயநலத்தினாலும், அவிசுவாசிகள் சமுதாயத்திற்கு செய்யும் தீங்கைத் தடுக்க முனைபவர்களாகவும், கீழ்நோக்கிப் போய்க் கொண்டிருக்கும் சமுதாயத்தைத் தடுத்து நிறுத்தும் வண்டிச்சில்லாகவும் செயல்படுகிறார்கள்.

Continue reading

நீ கற்று நிச்சயித்துக் கொண்டவைகளில் நிலைத்திரு!

கிறிஸ்தவ விசுவாசம் என்பது மனத்தால் சிந்தித்துப் புரிந்து கொள்ளக்கூடியது. அதை நாம் நமது மொழியில் விளக்கிக்கூற முடியும். அதே நேரம், அது அனுபவபூர்வமானது. விசுவாசத்தைப் பற்றி வேதத்தில் இவ்வாறுதான் வாசிக்கிறோம். விளக்கிக்கூற முடியாததும், சிந்தித்துப்புரிந்து கொள்ள முடியாததும், வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க முடியாததும், விசுவாசமாக இருக்க முடியாது. இன்று அநேகர் விசுவாசம் என்ற பெயரில் போலிக் கொள்கைகளைப் போதித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். இது ஏதோ மனத்தால் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு மாயாஜால வித்தைபோல் பலருக்குப்படுகிறது. இப்படிப் பேசுகிற பலரை நான் அடிக்கடி சந்தித்திருக்கிறேன்.

Continue reading